FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben,
ember lenni mindég, minden körülményben."
(Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

A nyomdai kiadását alapította:  1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó

Független Népképviseleti Szövetség (FÜNÉSZ)
, amely a mostani megjelenésének is gazdája.


Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig az igazat mondani, nem csak a valódit!
Elnök-főszerkesztő:
VELKEI ÁRPÁD


B e k ö s z ö n t ő


Lapunk, amely a jó ügyben következetes bátorítója, a rossz dolgok esetén pedig határozott bírálója kíván lenni a politikai és gazdasági elitnek, valamint a hatalom valamennyi tényezőjének, a ténylegesen való világot szándékozik elemezni, tükrözni, a társadalmi igazságosság kiterebélyesedése érdekében!

Így hát célzottan szólunk azokról, illetve azoknak, akiket, mint a most regnáló rendszer úgymond áldozatait, kimerítően próbára tett, megtépázott az elmúlt 18-20 év megannyi visszássága, könyörtelensége, akiket a nélkülözés, a máért-holnapért aggódás perifériájára sodort az olykor esztelen méretű, gyorsaságú átalakulás, akiket nemcsak testben, de lélekben is megaláztatás, sérelem ért. Mindezeken belül erős reflektorfénybe vesszük azokat, akik a szinte elviselhetetlen élethelyzetükben olyannyira megfáradtak, reménytelenné váltak, hogy észrevehetően már jajkiáltani is képtelenek, következésképpen, a sorsukról szóló ilyetén tudósítás valamiféle kapaszkodót jelenthet számukra, egy parányi fényt a sötét alagútban, ahová önhibájukon kívül, esetleg az átgondolatlan döntésük révén sodródtak.

Internetes hasábjainkon a legszélesebb témaskálájú lakossági érdekvédelmet szeretnénk szolgálni úgy, hogy nyilvánosságot adunk a tendenciózusnak is tekinthető egyéni és közösségi bosszúságoknak, gondoknak, a munkahelyen, a hatósági és egyéb hivatalban, a kereskedőnél, a szolgáltatónál, a közterületen, a családban, a szórakozóhelyen, vagy másutt megtörtént furcsa, megdöbbentő és tanulságos eseteknek, a közérdeklődésre is számot tartó kérdésekre pedig a korrekt felvilágosítás, a szakmai jellegű tanácsadás igényével válaszolunk. A bölcsek kövével persze mi sem rendelkezünk, ám a bölcsességet jelentő megfontoltságunkat és érett ítélőképességünket mindig meg akarjuk őrizni.

Vitás ügy esetén, ha indokolt, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezünk az illetékesek bevonásával, az ebbéli fejleményeket figyelemmel kísérjük, s azokról rendszeresen beszámolunk a nyilvánosságnak.

A pártok és a különféle szervezetek, vagy magán csoportok egymás elleni lejárató-leleplező, tehát valójában csak a maguk fontosságát hangsúlyozandó akcióival nemigen kívánunk foglalkozni, a bulvár szintű szenzációk sem különösen érdekelnek minket, ugyanakkor megkettőzött figyelmet fordítunk a befizetett adóforintok millióival-milliárdjaival való kormányzati, önkormányzati és egyéb intézményi sáfárkodásokra, meg a jogszabályok minden területen történő maradéktalan betartására, ezen belül az állampolgárok ügyes-bajos dolgainak intézésére!

E közcélú és összetett feladataink ellátása során  döntően koncentrálunk az egzisztenciálisan legkiszolgáltatottabbakra, tehát a létminimumon, vagy alatta élőkre;  a foglalkoztatottak, illetve a munkanélküliek helyzetére;  a nyugdíjasok életkörülményeire;  a pályakezdők és a fiatal családok sorsára;  a nők társadalmi és otthoni szerepvállalásaira;  a fogyasztói és a tisztességes piaci érdekek védelmére; az egészségügyi ellátásra és a társadalombiztosítás feladataira;  a mezőgazdasági és ipari termelők-vállalkozók tevékenységére; a lakásproblémák hatósági kezelésére;  a lakó- és természeti környezet fejlesztésére, megóvására; a termőföldjeink védelmére és rendeltetésszerű használatára;  az oktatásra, képzésekre és művelődésre; a gyermek- és ifjúság nevelésre;   a sportbéli  programokra; a valós igények szerinti bel- és külterületi közlekedés technikai és szabályi követelményeinek létrehozására, megvalósítására; a közbiztonság és a közrend betartására;  a jövedelemarányos, igazságos közteherviselésre; az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó  valamennyi jogalkalmazótól törvényileg megkövetelt pontos, tisztességes és a részrehajlás nélküli munka elvégzésére; a közélet tisztaságát zavaró és a kizsákmányolást megtestesítő eszközök-módszerek felderítésére; a megválasztott önkormányzati és országgyűlési képviselők ígéretük szerinti vállalásaira és testületi döntéseire; a hatalmi ágakhoz tartozó hatóságok, szervezetek szakmai szolgáltatói és minőségi teljesítményeire; az írott és elektronikus sajtó működésére; a NATO-beli és Európai Únió-s kapcsolatainkból eredő kötelezettségekre, lehetőségekre; hazánk békéjére, illetve annak garantálására és a külpolitikánk e célnak megfelelő alárendelésére;  végezetül pedig arra, hogy az egyéni, vagy a szűkös csoportszándék soha se gyűrhesse maga alá a széles körű társadalom, vagyis a közösség érdekét.

A nyilvánosságra hozatal igényével fókuszálunk a tudomásunkra jutott mindenféle jogsértésre — például a hivatali hatalommal visszaélés, a bűnpártolás, a csalás, a sikkasztás, az öntörvényűség, az adat- és okirat-hamisítás, a korrupció, az összefonódás, a másiknak hátrányt okozó spekuláció, valamint a harmonikus emberi kapcsolatokat zavaró, az együttélés írott és íratlan szabályait semmibe vevő magatartás, cselekedet, valamint az egymás mellett elbeszélés, a félrevezetés, a megtévesztés és a gátlástalan hazudozás, sajnos igencsak terjedőben lévő gyakorlatára. Az ilyetén kontrollunk lényegében a szakmai értékek megbecsülésére és az emberi méltóság megőrzésére rendeltetett.

Közzéteszünk megindokolt javaslatokat a gyakorlat által nem igazolt helyi, vagy központi jogszabályok módosítására, visszavonására, vagy új törvények, rendeletek megalkotására, amelyek az életünk normális és zökkenőmentes zajlásához fontosak, nélkülözhetetlenek.

Reflektorfénybe vesszük az ENSZ közgyűlése által éppen 60 esztendeje, vagyis 1948 decemberében elfogadott és kihirdetett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatá-ban foglaltak egyik tagállami, tehát a  magyarországi végrehajtását, valamint az Országgyűlésünk által 1999. nyarán elfogadott Európai Szociális Karta kötelező előírásainak hazai megvalósítását.

Természetesen gondolunk a hívő emberekre is, akiknek figyelmébe ajánljuk a SZÓSZÉK című rovatunkat, amelynek aktuális írásai a bibliai források alapján készülnek, s ahol megszólalhatnak a történelmi és a kisebb egyházak vezetői, tagjai is.

Cikkeinkben mindig a testvériséget, az egyenlőséget és a társadalmi igazságosságot kívánjuk szolgálni, s azon leszünk, hogy mindegyik témakörünk esetében az igazság hatalma, s alaptalanul ne a hatalom igazsága győzedelmeskedjen.

Függetlenek vagyunk, következésképpen befolyásolhatatlanok az ártó szándékok által. Mindig a hitelesség, a pontosság, a tárgyilagosság,  nem utolsó sorban pedig a törvény által is megkövetelt kiegyensúlyozottság a szerkesztési alapelvünk, amelyet persze csak a rendelkezésünkre álló és általunk mérvadónak tekinthető információinkra alapozhatunk, amelyek sorában nincs helyük az  afféle bértollnoki, vagy egyoldalúan fanatikusi jól értesültségeknek, okoskodásoknak.

Minthogy a mondanivalónk, elkötelezettségünk középpontjába az embert állítottuk, ezért idézzük fejcímünk alatt a XIX. század egyik legnagyobb magyar költőjének, ARANY JÁNOS-nak örökérvényű sorait.” Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben — ember lenni mindég, minden körülményben.

Tevékenységünk során élünk a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 2. § l. és 3. pontjaiban foglaltakkal, nevezetesen, hogy gondoskodunk a hiteles, pontos tájékoztatásról, valamint a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértetéséről, s az e törvény 4. § 1. pontjának megfelelően igényeljük az illetékesektől a tárgybeli felvilágosításokat és adatokat, amelyeket kötelesek rendelkezésünkre bocsátani.

Végezetül arról:

Az ógörögök óta ismert megállapítás, hogy LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER. Nos, az ő, tehát az EMBER védelmét látjuk el az által is, hogy a betegségek gyógyításához, főképpen azok megelőzéséhez diétetikai, illetve az egészséges táplálkozást segítő tanácsokat adunk a rászorulóknak, a hozzánk fordulóknak.

Várjuk, s előre megköszönjük az állampolgárok őszinteségen, tárgyilagosságon, tisztességen alapuló egyéni és közösségi jelzéseit, észrevételeit, közérdekű bejelentéseit, panaszait, pozitív és negatív történeteit, konstruktív javaslatait, illetve kérdéseit!

Elmondjuk még, hogy e világhálós népújságunk valójában a FÜNÉSZ Civil Panaszügyi Szolgálatának a NYILT FÓRUMA, ami azt jelenti, hogy a hozzánk érkezett lakossági ügyek e szolgálatunknál történt mérlegelés-feldolgozás után kerülnek a nyilvánosság elé. Ez gyakorlatilag úgy történik: ha egy témakörben az illetékesekhez fordulunk, már az elküldött levél szövege akkor olvasható az újságunkban, amikor a címzett kézhez veszi. Válaszát szintén közreadjuk, ám csak a tartalmat nem érintő szerkesztett formában, ha azt a terjedelme, vagy a stilisztika indokolja.

A közvetlenül elérhető címünket a soron következő megjelenési oldalakon adjuk meg, ahol már megtalálhatók lesznek a különféle tárgyú írásaink!

                                                                                                                                                    VELKEI ÁRPÁD főszerkesztő


ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE A VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,
A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!