„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben

     ember lenni mindég, minden körülményben.”

                                                                           (Arany János)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai hon-LAPJA

 

Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban, az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó társadalmi szervezet, a

Független Népképviseleti Szövetség /FÜNÉSZ/,

amely a mostani megjelenésnek is gazdája, s működteti a Civil Panaszügyi Szolgálatot. Az ehhez érkezett lakossági, egyéni-közösségi jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok, pozitív, vagy negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli reagálások NYÍLT FÓRUMA e

 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG

 

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

 

45 éve tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak,

36 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 17 éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

 vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök —

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!

 

Terveink szerint, a feldolgozandó és közlendő esetek, információk zömét nem a mindenkori hatalom, a különféle intézmények, a politikai erők, a tőke, meg a médiumok rutinos levélírói, betelefonálói szűkösen behatárolható világából, illetve a „fecsegő felszín” köreiből, hanem a többségi „mélyből”, vagyis a rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük!

 

Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról — első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:

 

ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG

 

SZEMTŐL SZEMBEN

Olvasói visszhang V.

 

E rovatunkban a szocializmus lebontása-szétrombolása következtében kárvallott és a többséget alkotó, eleddig csöndes milliók soraiból olyan állampolgárok szólalnak meg, akik az országunkban csaknem két évtizede zajló és egyre kilátástalanabb gazdasági-társadalmi folyamatokról alkotott véleményeiket, meg javaslataikat a továbbiakban már nem kívánják magukba fojtani, elhallgatni.

Országunk gazdaságának és társadalmának az 1945 és 1990 közötti pozitív eredményeit felvillantó írásaink nyomán változatlanul sok helyeslő és egyetértő jelzést, észrevételt, kiegészítést kapunk azon olvasóinktól, akik már tudnak a világhálós népújságunk, vagyis a rendszerváltozás vesztesei részére készülő lapunk létezéséről.  Ezúton is köszönjük e konstruktív visszhangot, amely folyamatosan szélesedő egységes gondolkodást sejtet!

 

Talán nem lehet véletlen, hogy legtöbbeknek a földterületekkel összefüggő tevékenységekről van sok mondanivalója, így hát ezekből közlünk figyelemre méltó lakossági reagálásokat az alábbiakban. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ezúttal megjelennek a visszaemlékezésekben ama hibás cselekedetek is, amelyektől sajnos nem volt mentes a szóban forgó időszak.

 

A VILÁG ÉLVONALÁBA TARTOZOTT

a kollektivizált magyar mezőgazdaság!

 

A felszabadulást követő másfél évtized táján sorsfordítóan nehéz időket éltünk át, amikor, nem kis ráhatás után, arról kellett döntenünk, hogy a termőföldjeinket, az igavonóállatainkat, meg a földműveléshez szükséges különféle haszoneszközeinket a közösbe adjuk. Tehát nem annyira saját kezdeményezésre, inkább a  politika akkori követelménye szerint cselekedtünk, ám remélve, hogy  az erőink összefogásával mégis csak előbbre juthatunk. És így is történt. A hozzáértő, szorgos munkánk meghozta az eredményt, hiszen az elért munkaegységek már a kezdetkor is jól jövedelmeztek és hát ott volt még a háztáji területünk is, ami plusz hozamot jelentett — idézi emlékeit a Békés megyében lakó Feri bácsi, aki a nyolcadik X felé halad, s 1960-tól évtizedekig dolgozott a helyi termelőszövetkezet növénytermesztési üzemágában, először úgymond gyalogmunkásként, később pedig munkacsapat-vezetőként. Majd így folytatja:

 

Ha jól emlékszem az akkori adatokra, a 60-as évek elején összesen már több mint 1 millió parasztcsalád kereste kenyerét a hazai termelőszövetkezetekben, amelyek teljes birtoknagysága elérte a 10 millió katasztrális holdat. Nálunk először a négyzetes kukorica-vetés testesítette meg a korszerűséget. Ennek révén a növény minden oldalán lehetővé vált a gépi megmunkálás, s ez lényegében fölöslegessé tette a kézi-kapálást, később jött az aratógép, azután a kombájn, s mindenféle praktikus masina, amelyek a termelő- és a begyűjtő-munkát könnyítették meg. Ez a műszaki korszerűség döntően segítette a kiváló minőségű és jelentős mennyiségű termelési produktumok elérését.

*

Ma is őrzök a fejemben pár fontos adatot, így az egyik szerint, a felszabadulás előtt összesen 7000 ezer traktor volt a magyar mezőgazdaságban, ám 1964 körül a számuk már jóval meghaladta a félszázezret — mindezt a Vas megyében lakó Pista bácsitól tudjuk, aki az erőgépek szerelmese volt, hiszen legelőször traktorállomáson dolgozott, később lett a falujuk közös gazdaságának vezető gépésze. A továbbiakban ezeket mondja:

 

Nemcsak a gépesítettség fokozása segítette a kitűnő terméseredményeink elérésért, de ama örvendetes tény is, hogy míg az 1940-as évek elején összesen 50 ezer tonna műtrágyát használt fel a magyar mezőgazdaság, 1964-ben ez a mennyiség már 1 millió 650 ezer tonna volt. Azután itt az öntözési adat: 1938-ban mindössze 14 ezer hektár kapott mesterséges locsolást, 1964-ben körülbelül 220 ezer hektár.

 

*

A mezőgazdasági szövetkezetek megerősödését számottevően szolgálta, hogy az állami közreműködés révén nagyon sok gazdaságban fejlesztették az állattenyésztést, például sertésfiaztatók, -hízlaldák, tehenészeti és baromfitenyésztő telepek, majd  a tejüzemek és húsfeldolgozók létesítésével. A felvásárlókkal-átvevőkkel kötött szerződések pedig biztosították, hogy a különféle termékek eladásra kerüljenek. Nagy előrelépést jelentett, hogy rövidesen gyümölcsöző együttműködés jött létre a termelő-, értékesítő- és fogyasztási szövetkezetek között, amely szektorban már 60-as évek végén az aktív keresők egyharmada dolgozott — mondja a Hajdú-Bihar megyében lakó János, aki hosszabb időt töltött a tanácsi szakigazgatás mezőgazdasági területén. S még hozzáteszi:

 

A termelőszövetkezetekben foglalkoztatottak számára nagyon vonzó volt a humánus gondoskodás, ami abban nyilvánult meg, hogy szinte minden gazdaság gépjárművekkel szállította tagjait a földekre, s onnan vissza, a műszak végén mosdók, illetve fürdőhelyiségek vártak rájuk, az utcai ruháikat pedig öltözőszekrényben tárolhatták. Az is a fontos vívmányok közé sorolható, hogy a szövetkezetek zöme saját orvosi rendelőt működtetett, a kemény munkában megfáradt tagjaik kikapcsolódásáról a helyi kultúrotthonok, pihenéséről pedig a tsz-üdülők gondoskodtak. Végül megemlítendő itt, hogy a parasztemberek úgymond régi vágyaik megvalósulását tapasztalhatták az 50-es évek második felében hatályossá vált azon törvényerejű rendelet által, miszerint a tsz-tagokat is megilleti a széles körű társadalombiztosítás, következésképpen az öregségi, a rokkantsági és az özvegyi nyugdíj, valamint a haláleseti segély, nem utolsó sorban pedig az ingyenes egészségügyi ellátás.

 

*

Hogy a mezőgazdaságban termelt gabona, zöldség, gyümölcs, takarmány, meg az ott tenyésztett állatok minősége a lehető legjobb legyen, annak egyik garanciája volt az ezen ágazatban a 60-as évek elején kezdődött szocialista brigádmozgalom, amely nemes versengést jelentett, s ahol a sikerre vágyakozóknak a lehető legkiválóbbat kellett produkálniuk. Emellett gyakoriak voltak az ilyen célú belső vizsgálatok, a tanácsi szakhatósági, a szakminisztériumi és a népi ellenőrzések is — informál minderről a ma fővárosiban lakó Géza bácsi, aki közel 25 évig volt a vidék ezen ágazatának egyik népi ellenőre, aki még a következőket hangsúlyozza:

 

Nekem közvetlen rálátásom volt a tényekre, nevezetesen, hogy a kollektivizált magyar mezőgazdaság a különféle termékeivel nemcsak a hazai fogyasztók igényeit elégítette ki teljesen és igen magas nívón, de jelentős exportot is teljesített. Az pedig leplezetlen dicsekvésképpen közölhető: nemzetközi statisztikák által bizonyítottan a világ élvonalába tartozott a 80-a években a hazai mezőgazdaságunk és állattenyésztésünk, hiszen volt olyan esztendő, amikor az egy lakosra jutó búzatermelésben csak Kanada, hústermelésben csak Dánia, tyúktojástermelésben pedig csak Hollandia előzött meg minket.

 

Visszásságok, törvénytelenségek

a jogalkalmazók hibájából

 

Köztudott, a tagosítások, vagyis a nagyüzemi területek kialakítása során maradtak földterületek egyéni használatban is. Erre lehetőséget teremtett a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló 1959. évi 29. számú törvényerejű rendeletet, amelynek 11. §-a így szól:

 

Tanyás vidéken az állami gazdaság és a termelőszövetkezet tábláit úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonosok tanyái a táblán kívül maradjanak. A tanyához tartozó földterület 800-1600 négyszögölig  a tanyák elhelyezésének megfelelően a földrendezésből ki kell hagyni és a tulajdonosok részére úthasználatot kell biztosítani.

 

Bármennyire is világos tartalmú e két mondat, lényegét nemigen szándékoztak komolyan venni a szövetkezetesítés egyes végrehajtói, például Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol akadt olyan település, amelynek egyik lakója csaknem fél évtizedes harcot volt kénytelen folytatni azért, hogy végre birtokába vehesse a tanya menti egykori több holdnyi földterületéből a legalább 800 négyszögölnyit. A járási és megyei földhivatalt többször, valamint a járási hivatali elnököt és a megyei tanács elnökét is megjárt ügyben, az egyik hivatalos eljáró például úgy fogalmazott, hogy a gazdaság területébe beékelődött tanya.

 

Ezzel szemben pedig a valóság az, hogy a már század eleje óta ott lévő tanyát vette körül pár esztendeje az a bizonyos gazdaság, amely szervezőinek, vezetőinek esze ágában sem volt, hogy a jogszabály adta l holdat hagyjon meg a magántulajdonán gazdálkodni akaró családnak— derül ki mindez a birtokunkba került egyik dokumentumból. Amely bizonyítja, a környékbeli tagosítás végrehajtóit még az alkotmány 11. §-a sem túlságosan érdekelte, pedig így rendelkezik:

 

A Magyar Népköztársaság elismeri és védi a személyi tulajdont.

 

Az efféle, s korántsem ritka visszásságok, hibák másik formája, amikor a tagosított, de még a magántulajdonban lévő területekkel üzletelt a közös gazdaság, amely átadta a községbeli legjobb termőképességű birtokokat állami használatra, nyilván nem kis ellenértékként. Később pedig — az érintettekkel idejében nem közölt törvény felhatalmazás alapján — a tulajdonos földjét egyoldalúan és önkéntes felajánlás híján is, egyszerűen megváltotta. Ez szintén dokumentumokból derül ki, amelyek azt is tükrözik: az akkor uralkodó néphatalom súlyos mulasztása volt, hogy idejében és csírájában nem fékezte meg az efféle hivatali törvénytelenségeket!

 

A kollektivizálás másik neuralgikus pontjai egyes szakszövetkezeti közösségeknél érhetők tetten, amelyeknél a magángazdálkodás volt a domináló. A többnyire gyenge termőértékű földek esetében kevés volt a gazdálkodó bevétele is, ennek pótlására azonban kiötlötte, hogy a nem előírás szerinti pálinkafőzéssel és borkészítéssel könnyen pótolható a hiányzó jövedelem. A cefre cukrozása, főzése, meg a többi sajátos technológia hektószámra ontotta a tilos pálinkát és a hamisított bort, amelyekre volt kereslet a falusi kocsmákban, meg a városi lebujokban. E jogtalan haszonszerző, egészség-veszélyeztető tevékenységekkel szemben hébe-hóba felléptek a hatóságok, de a generális megszüntetésük ellen semmit sem tettek!

 

Bár a különféle szerkesztőségekbe küldött levelek eltitkolt aláírói gyakorta figyelmeztettek: „nagyfokú disznóságokat tapasztaltam, közügy, lépjenek azonnal akcióba”, de hát erre nemigen mozdult a sajtó. Kivéve a „Tanyabejáró” című könyv szerzője, egy kecskeméti szociográfus, Zám Tibor, aki a Szeszmesterek című írása első részét ekképpen fejezte be az 1970-es évek közepén:

 

Ilyen ez a maszekvilág. Nevetséges, iszonyú és félelmes benne az erőtudatos túlérzékenység; amikor a jegenyefák azt hiszik magukról, hogy az égig nőnek. Mindenki tudja, hogy nem — de hátha mégis: megismerhetetlen a pénz hatalma.

 

Nagyon, de nagyon ideje volna már helyére tenni ezt a világot: hogy a félelem-káprázat ne hazudjon róka égig érő fákat az ember szemének.”

 

A tárgybeli második cikkét így zárta:

 

Írásom végeztével tanácstalan vagyok. Nem tudom, kihez apelláljak. Az igazságügyi miniszterhez, hogy korszerűsíttesse már a fogócska szabályait? A belügyminiszterhez, hogy a közúti ellenőrzést az autók csomagterére is terjessze ki? A külkereskedelmi miniszterhez, hogy ne vétessen dollárért cukrot a lakosság étkezési szükségletén felül? A belkereskedelmi miniszterhez, hogy tiltsa meg a cukor nagy tételbeli eladását a kiskereskedelemben? A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhez, hogy termeltessen több hazai cukorrépát, mindenféle cukorigény kielégítésére? Az egészségügyi miniszterhez, hogy közegészség-védelmi meggondolásból sürgesse a zugfőzés visszaszorítását?...

 

Nem tudom, kinek mondjam, mint a névtelen levélíró, hogy „nagyfokú disznóságokat tapasztaltam”. Nem tudom, mint ahogy ő sem, kihez forduljak: „közügy, lépjenek azonnal akcióba”!

 

Meggyőződésem, a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság történelmi súlyú fontossága az által lesz még inkább hiteles, ha a hordalékáról sem hallgatunk!

 

Írta és szerkesztette: VELKEI ÁRPÁD

 

2008. dec.8.

 

ÍRJA, KÉRDEZZE, SZERKESSZE, OLVASSA

a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,

 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!

Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.